Peculiarities Of Triazoloazepinium Bromides Effect On Steel Microbial Corrosion

Iryna Kurmakova, Olena Bondar, Victoria Vorobyova, Margarita Skiba, Olena Chygyrynets, Natalia Demchenko

Abstract


Triazoloazepinium bromides act as biocides against sulfate-reducing bacteria and can produce an effect on mild steel microbial corrosion.  It has been established that under the competing adsorption, the compounds with the properties of corrosion inhibitors can form a film, which protects the steel surface, before it is settled by corrosively active microorganisms.The protective film ensures the inhibition efficiency of up to 98.7%. With triazoloazepinium bromides of the 2nd group, corrosively active microorganisms colonize the steel surface before the inhibitor creates the protective layer. In this case, the biocorrosion accelerates by up to 6.25 times. Different effect of triazoloazepinium bromides on steel biocorrosion rate is explained by the molecular structure.


Keywords


biocorrosion; triazoloazepinium bromides; inhibitor; carbon steel

Full Text:

PDF

References


Ryazanov AV, Vygdorovych VI, Zavershynskyi АN. Biokorrozija metallov. Teoreticheskie predstavlenija, metody podavlenij. Vestnik ТGU, 2003;8(5) 821-837.

Kozlova IP, Radchenko OS, Stepura LGh, Kondratjuk TO, Piljashenko-Novokhatnyj AI. Gheokhimichna dijaljnistj mikroorghanizmiv ta jiji prykladni aspekty. Kyjiv: Naukova dumka; 2008: рр 297-300.

Teryusheva SA, Beloglazov GS, Beloglazov SM. Proizvodnyie 1,4-gidrohinona v roli ingibitorov korrozii i navodorazhivaniya stali v prisutstvii SVB. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta 2011;86(5):136-143.

Teryusheva SA, Beloglazov SM. Ingibitoryi-biotsidyi dlya zaschityi stali ot korrozii v vodno-solevoy srede s SRB. Izvestiya KGTU 2007;11:262-267.

Veliev M, Chalabieva A, Vezirova I, Shatirova M, Gadzhieva M. Functional derivatives of acetylene as reagents for inhibiting the growth of sulfate-reducing bacteria in oil production. Petroleum Chemistry 2010;50(6):484-488. https://doi.org/10.1134/s0965544110060137

Sheng X, Ting Y, Pehkonen S. Inhibition of Microbiologically Influenced Corrosion of Mild Steel and Stainless Steel 316 by an Organic Inhibitor. Advanced Materials Research 2007;20-21:379-382. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.20-21.379

Sheng X, Ting Y, Pehkonen S. Evaluation of an Organic Corrosion Inhibitor on Abiotic Corrosion and Microbiologically Influenced Corrosion of Mild Steel. Industrial & Engineering Chemistry Research 2007;46(22):7117-7125. https://doi.org/10.1021/ie070669f

Kurmakova I, Prihodko S, Demchenko N., Bondar E, Gumenyuk O, Tretyak A. Protivokorrozionnye svojstva soedinenij s zameshchennym triazoloazepinievym ciklom kak ehffekt sinergizma. Specvipusk Fіziko-hіmіchna mekhanіka materіalіv. 2010;5:454-459.

Bondar ES, Kurmakova IN, Demchenko NR, Sizaya OI. Mnogofunkcional'nye ingibitory korrozii uglerodistoj stali na osnove bromidov imidazoazepiniya. Korroziya: materialy, zashchita. 2013;12:25–30.

Smykun NV, Tretyak AP, Kurmakova IN. Kineticheskaya harakteristika biocidnogo dejstviya proizvodnyh N-izopropil-N-fenil-2-hloracetamida. Visnyk Odesjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija Biologhija. 2001; 6(4):285-289.

Bondar O, Prykhod’ko S, Kurmakova I, Humenyuk O. Inhibiting action of nitrogen-containing heterocycles in corrosion of low-carbon steel. Materials Science 2011;47(3):370-374. https://doi.org/10.1007/s11003-011-9405-6

Kurmakova I, , Bondar O, Polevichenko S, Demchenko N. QUATERNARY PYRIDINIUM SALTS AS INHIBITORS OF MILD STEEL BIOCORROSION. Chemistry & Chemical Technology 2017;11(3):314-318. https://doi.org/10.23939/chcht11.03.314

Demchenko NR, Kurmakova IM, Tretjak OP. Biocydna dija chetvertynnykh tryazoloazepinijevykh solej na korozijno nebezpechni mikrobni ughrupovannja. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu. Serija: biologhija. 2007; 20:18–21.

Demchenko NR, Kurmakova IM, Tretjak OP. Metabolichna ta korozijna aktyvnistj suljfatvidnovljuvaljnykh bakterij za prysutnosti chetvertynnyj solej tryazoloazepiniju. Visnyk Zaporizjkogho universytetu. 2008; 2:41–46.

Kurmakova I, Bondar O, Demchenko N. Quantum-Chemical Characteristics as a Criterion of Efficiency of Quaternary Salts with Antibacterial Properties for the Inhibition of Biocorrosion of Steel. Materials Science 2016;51(5):610-617. https://doi.org/10.1007/s11003-016-9882-8

Demchenko NR, Prykhodjko SV, Kurmakova IM. Antymikrobni vlastyvosti bromidiv imidazoazepiniju. Paper presented at: UCOC 2010. Abstracts of ХХIV Ukrainian Conference of Organic chemistry, 2010 Sep 20-25; Uzhghorod, Ukraine 2010, p. 337.

Ismail M., Yahaya N., Bakar AA, Noor NM. Cultivation Of Sulphate Reducing Bacteria In Different Media. Malaysian Journal of Civil Engineering. 2014.;26(3):456-465.

Demchenko NR, Kurmakova IM, Tretjak OP. Osoblyvosti korozijnoaktyvnogho mikrobnogho ughrupovannja ferosfery ghazoprovodu, prokladenogho u pishhanomu grunti. Mikrobiologhija i biotekhnologhija. 2013;4:90-98.

Fokin МN, Zhigalova KA. Metody korrozionnyh ispytanij metallov . Moskow: Metallurgija; 1986, pp. 11-18.

Xu C, Zhang Y, Cheng G, Zhu W. Pitting corrosion behavior of 316L stainless steel in the media of sulphate-reducing and iron-oxidizing bacteria. Materials Characterization 2008;59(3):245-255. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2007.01.001

Chermette H. Chemical reactivity indexes in density functional theory. Journal of Computational Chemistry 1999;20(1):129-154. https://doi.org/10.1002/(sici)1096-987x(19990115)20:1<129::aid-jcc13>3.3.co;2-1

Gece G. The use of quantum chemical methods in corrosion inhibitor studies. Corrosion Science 2008;50(11):2981-2992. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2008.08.043

Pearson R. Absolute electronegativity and hardness correlated with molecular orbital theory. Proceedings of the National Academy of Sciences 1986;83(22):8440-8441. https://doi.org/10.1073/pnas.83.22.8440

Kurdysh YK. Zakonomernosty vzaymodejstvyja mykroorghanyzmov s tverdymy materyalamy. Mikrobiologhichnyj zhurnal. 2001;63(6):71-88.

Beloglazov GS, Beloglazov SM. Zashchita ot korrozii i navodorozhivaniya stali organicheskimi ingibitorami: eksperimental'nyye i kvantovo-khimicheskiye issledovaniya. Vestnik Baltiyskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta. 2013;1:30-38.
DOI: https://doi.org/10.17721/fujcV6I2P59-72

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2312-3222 (Online)

Creative Commons License
 French-Ukrainian Journal of Chemistry is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2013 French-Ukrainian Journal of Chemistry